Информация для абитуриентов

Уважаемый абитуриент!

Сделай правильный выбор!

 

Информация для абитуриентов Информация для абитуриентов

ТОКМОК ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

2021-2022 ОКУУ ЖЫЛЫНА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ

КΥНДΥЗГΥ БѲЛΥМГѲ ТѲМѲНДѲГΥДѲЙ КЕСИПТЕР БОЮНЧА:

1.     Бюджеттик   негизде   9 класстын   кѳлѳмүндѳ.

 

1.1 110301 «Айыл чарбасын механизациялаштыруу»  адистин кесиби  «Техник, механик», окуу  мѳѳнѳтү 2 жыл 10 ай

1.2 260901 «Тигүү кийимдердин технологиясы, аларды конструкциялоо жана моделдештирүү», адистин  кесиби «Моделер-конструктор»,  окуу   мѳѳнѳтү  2жыл 10 ай. 

1.3  270103 «Үйлѳрдү, имараттарды куруу жана пайдалануу» ,       адистин квалификациясы «Техник ,  ѳндүрүштүк окутуунун устаты» , окуу  мѳѳнѳтү  2 жыл 10 ай

1.4 190504 «Автоунааларды техникалык жактан  тейлѳѳ жана  ондоо» адистин квалификациясы, «Техник» окуу  мѳѳнѳтү 2 жыл 10 ай

 

 

2.  Контрактык  негизде   9 класстын   кѳлѳмүндѳ.

 

3.1.  050303  “Чет тили (англис)”, адистин квалификациясы “Башталгыч класстарда чет тилинин мугалими” окуу  мѳѳнѳтү 2 жыл 10 ай.

3.2 050709 «Башталгыч класстарды окутуу»адистин кесиби «Башталгыч класстардын  мугалими»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

3.3. 190503 «Транспорт электрожабдууларынын жана автоматикасынын колдонулушу» (транспорт түрлѳрү боюнча, суу транспортунан башкасы) адистин кесиби «Техник-электромеханик»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

3.4 “ Өзгөчө кырдаалда коргоо”  адистин кесиби «Техник»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

3.5 “Эсептөөчү техниканы  автоматташтырылган системаны программалык камсыздоо”  адистин кесиби «Техник»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

 

3.Контракттык негизде 11класстын көлөмундө.

 

4.1.  050709 «Башталгыч класстарда окутуу» адистин кесиби «Башталгыч класстардын  мугалими», окуу мѳѳнѳтү  1жыл 10ай.

 

4.2. 050703 «Мектепке чейинки даярдык», адистин кесиби «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы», окуу мѳѳнѳтү 1 жыл 10 ай.

 

4.3. 140613 «Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлѳѳ», (тармактар боюнча)   адистин кесиби «Техник-электромеханик»,окуу мѳѳнѳтү  1жыл 10ай.

 

4.4 Өзгөчө кырдаалда коргоо”  адистин кесиби «Техник»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

4.5 “Эсептөөчү техниканы  автоматташтырылган системаны программалык камсыздоо”  адистин кесиби «Техник»,окуу мѳѳнѳтү  2жыл 10ай.

 

 

Колледждин дареги: 722200, Токмок ш. Шамшы. К.35,

Тел: 0700-35-39-32 (ватсап), 0554-555-293

  e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

4.  Бюджеттик негизде 11-класстын кѳлѳмүндѳ

 

2.1 050702 «Тарбия иштерин уюштуруу», адистин кесиби                  «Педагог-уюштуруучу» окуу мѳѳнѳтү 1 жыл 10 ай.                                                                   

 

2.2. 190503 «Транспорт электрожабдууларынын жана автоматикасынын колдонулушу» (транспорт түрлѳрү боюнча, суу транспортунан башкасы) адистин кесиби «Техник-электромеханик»,окуу мѳѳнѳтү  1 жыл 10ай.

 

 

5. Сырттан окуу бѳлүмү, контракттык негизде

 

5.1.   050702 «Тарбия иштерин уюштуруу», адистин кесиби                  «Уюштуруучу- педагог», окуу мѳѳнѳтү 2 жыл 6 ай.

 

5.2 050703 «Мектепке чейинки даярдык», адистин кесиби «Мектепке чейинки балдардын тарбиячысы», окуу мѳѳнѳтү 2 жыл 6 ай.

 

5.3. 050709 «Башталгыч класстарды окутуу» адистин кесиби «Башталгыч класстардын  мугалими»,окуу мѳѳнѳтү  2 жыл 6ай.

 

5.4 140613 «Электрдик, электромеханикалык жабдууларын тейлѳѳ»,(тармактар боюнча)  адистин кесиби «Техник-электромеханик»,окуу мѳѳнѳтү  2 жыл 6ай.

 

5.5 190504 «Автоунааларды техникалык жактан  тейлѳѳ жана  ондоо» адистин квалификациясы, «Техник» окуу  мѳѳнѳтү 2 жыл 6 ай

 

 

 

Документтерди кабыл алуу 2021ж.

20 июнунан 25 августа чейин жүргүзүлөт

Колледжтерге орто билими бар Кыргыз Республикасынын аймагында жашоочу граждандар кабыл алынат. Чет ѳлкѳлүк граждандар келишим боюнча же ѳкмѳттѳр аралык макулдашуулардын шартында кабыл алынат.

 

СЫРТТАН ОКУУ БѲЛҮМҮНѲ ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУ, СЫНАКТАР ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ 20  ИЮНДАН 25 АВГУСТКА ЧЕЙИН ЖҮРГҮЗҮЛѲТ.

Токмок индустриалдык педагогикалык колледжине тапшыруучулар тѳмѳндѳгү документтерди тапшырышат:

— директордун ысымына арыз:

— орто билими жѳнүндѳгү документи, аттестат;

— 3х4 ѳлчѳмүндѳгү 6 түстүү сүрѳт;

— 086-у формасындагы медициналык  маалымдама;

— паспорту,аскерге милдеттүүлүгү жѳнүндѳгү жана

инсанды күбѳлѳндүрүүчү документтерин ѳзү  кѳрсѳтѳт.

Токмок индустриалдык- педагогикалык колледжге  ѳтүүдѳ сынактардын тест түрүндѳ ѳтүшѳт. Анын ичинде тѳмѳндѳгү сабактар боюнча : Математика  кыргыз же орус тилинен. Колледжге кабыл алуунун эрежелери боюнча кирүү сынактарына жараша конкурстук негизинде ѳтүшѳт .

 

Колледжди ийгиликтүү аяктаган жаш адистер баардык жогорку окуу жайлардын II курсунан баштап уланта алышат . Кабыл алууга байланышкан баардык маселелер колледждин кабыл алуу комиссиясында каралат жана  чечилет. Окууга кабыл  алынышкандар жатакана, степендия менен камсыз болушат. Колледжде ашкана, спорттук жайлар жана медпункт бар.

Кабыл алуу комиссиясы.

 

 

 

 

ТОКМОКСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

                                  На дневное отделение

 

1. Бюджетная форма обучения на базе 9 классов

1.1 110301 «Механизация сельского хозяйства»  квалификация  «Техник, механик» срок обучения 2 года 10 месяцев.

1.2. 260903 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,  квалификация «Модельер –конструктор, дизайнер» срок обучения  2года 10 месяцев.

1.3. 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» квалификация «Техник» срок обучения 2 года 10 месяцев.

1.4  190604 «Техническое обслуживание и ремонт   автомобильного транспорта»,  квалификация специалиста «Техник- механик»,                                                                                          срок обучения 2 год 10 месяцев.

 

         2.Бюджетная основа на базе 11 классов

2.1. 050702 «Организация воспитательной деятельности», квалификация специалиста – «Педагог –организатор», срок обучения 1 год 10 месяцев.

2.2.  190503 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» квалификация «Техник-электромеханик», срок обучения 1 год 10 месяцев.

 

3. Контрактная форма обучения на базе 9 классов

 

3.1 050709 «Преподавание в начальных классах»,  квалификация «Учитель начальных классов», срок обучения 2 года 10 месяцев.

3.2  190503 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта за исключением водного )» квалификация «Техник-электромеханик», срок обучения 2 года 10 месяцев.

3.3 050303 «Иностранный язык в начальных классах»,  квалификация  «Учитель английского языка в начальных классах», срок обучения 2 года 10 месяцев

3.4 280105 «Защита в чрезвычайных ситуациях» квалификация «Техник», срок обучения 2 года 10 месяцев.

3.5 “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем” квалификация “Техник-программист” срок обучения 2 года 10 месяцев

 

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 20 ИЮНЯ ПО

20 АВГУСТА 2020г.

АДРЕС КОЛЛЕДЖА тел.:0700-35-39-32, 0554555293

722200, г.Токмок , ул. Шамсинская 35, email: [email protected], инстаграмм : kolledj2020

www.tipk.kg

Обучение ведётся на русском и кыргызском языках

Прием документов с 08.00 до 16.00, суббота с 08.00до 13.00

 

4. Контрактная форма обучения на базе 11 классов

4.1  “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем” квалификация “Техник-программист” срок обучения 1 год 10 месяцев

4.2  050709 «Преподавание в начальных классах»,  квалификация «Учитель начальных классов», срок обучения 1 год 10 месяцев.

 4.3 050303 «Иностранный язык в начальных классах»,  квалификация специалиста «Учитель английского языка в начальных классах», срок обучения 1 год 10 месяцев

4.4 280105 “Защита в чрезвычайных ситуациях” квалификация специалиста “Техник”, срок обучения 1 год 10 месяцев

На заочное отделение:

5.Контрактная форма обучения

5.1. 050702 «Организация воспитательной деятельности» квалификация специалиста «Педагог – организатор» срок обучения 2 года 6 месяцев.

5.2. 050704 «Дошкольное образование»,  квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», срок обучения 2 года 6 месяцев.

5.3. 050709«Преподавание в начальных классах» квалификация «Учитель начальных классов », срок обучения 2 года 6 месяцев.

5.4 140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования» (по отраслям) квалификация «Техник-электромеханик», срок обучения 2 года 6 месяцев.

 5.5 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация специалиста «Техник» срок обучения 2 года 6 месяцев.

 

Прием документов, собеседование и зачисление проводится с 20 июня по 25 августа 2021г.

Поступающие в Токмокский индустриально- педагогический колледж сдают следующие документы:

— заявление на имя директора заполняется в колледже;

— документ об образовании (аттестат);

— мед, справка по форме 086-у;

— 6 Фотокарточек 3х4, цветные ;

— паспорт, документ об отношении к воинской службе и другие документы, удостоверяющие личность, предъявляются лично.

Поступающие сдают следующие вступительные экзамены.

В форме тестирования по предметам: математика, кыргызский язык или русский язык.

Тестирование по языку – по желанию абитуриентов проводится на кыргызском или русском языках.

Зачисление осуществляется по результатам тестирования на конкурсной основе по правилам приема в Токмокский Индустриально-педагогический колледж.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ